Categoriearchief: Nieuws

Gezocht: leden voor de dorpsraad

Op 30 november 2023 is de dorpsraad van Beets afgetreden. Kort samengevat was samenwerking met de gemeente Edam-Volendam vanwege een verstoorde relatie niet meer mogelijk. Aanleiding vormde de voorgenomen plannen om tijdelijke wooneenheden voor Oekraïense vluchtelingen te plaatsen op het evenemententerrein.

In de krant en op de website is eerder een oproep geplaatst om je aan te melden voor de continuïteitscommissie. Deze commissie heeft als doel om een nieuwe dorpsraad samen te stellen. Er heeft slechts één persoon zich aangemeld: Marjan Cnossen.

Marjan met twee oud-leden van de dorpsraad, Dirk Olsthoorn en ThijsJansen, besproken hoe nu verder te gaan. De vraag is of de dorpsraad kan functioneren zolang de relatie met de gemeente niet is hersteld. En wat kun je mogelijk nog wél doen. Wat is eigenlijk een dorpsraad, welk doel heeft de dorpsraad en welke taken volgen daaruit? Hoe zien de inwoners van Beets dat?

Om het goede gesprek hierover te kunnen voeren roepen we jullie op om mee te denken. Voel je je betrokken bij ons dorp en wil je een bijdrage leveren, meld je dan aan voor de bijeenkomst op woensdag 7 februari 2024. Graag door een mail te sturen naar info@dorpsraadbeets.nl

Zie je jezelf als lid van een nieuwe dorpsraad, of wil je deelnemen aan de continuïteitscommissie? Geef dit dan aan in de mail. Maar voor de bijeenkomst is dit zeker geen voorwaarde. Iedereen is welkom én nodig.

Datum: woensdag 7 februari 2024
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kerk Beets

Bericht van de dorpsraad

Voorafgaand aan de vergadering van 29 november, heeft de dorpsraad intern beraad gevoerd over de situatie die is ontstaan na de aankondiging van de gemeente Edam-Volendam om 12 wooneenheden te plaatsen op het sportveld in Beets. Alle gebeurtenissen hebben impact gehad op de leden de raad. Zeker in het heetst van de strijd was dit voor de dorpsraadleden bijzonder vervelend en aangrijpend. Nu de rust weer een beetje was wedergekeerd hebben we onszelf de vraag gesteld: hoe nu verder? Na alles te hebben afgewogen komen we tot de conclusie dat we niet verder kunnen als raad. Na vanochtend overleg te hebben gevoerd met het lid dat gisteren niet aanwezig kon zijn, heeft de dorpsraad unaniem besloten om af te treden. 

Het vroegtijdige, geheim te houden contact tussen dorpsraad en gemeente heeft een wig gedreven tussen de dorpsraad en (een deel van) het dorp. Door de gemaakte beloften betreffende inspraak en onderzoek niet na te komen, heeft de gemeente dit probleem nog verergerd. Het vertrouwen is beschadigd en juist in deze lastige situatie, heeft het dorp een dorpsraad nodig waar iedereen vertrouwen in kan hebben. De bijzondere aard van de dorpsraad, zonder een mandaat verkregen door verkiezingen, maakt dat het kunnen functioneren van de raad afhankelijk is van dit vertrouwen. We kwamen dit gisteren duidelijk tegen toen we de uitnodiging van de burgemeester ontvingen om een gesprek te voeren over de vertrouwensbreuk. Als we dat gesprek zouden voeren, zou door een gebrek aan vertrouwen het idee kunnen ontstaan dat we behalve over het herstel van vertrouwen ook het plan voor het sportveld zouden bespreken. Het zou ook haast onmogelijk zijn om het er niet over te hebben. Wat ons de gesprekspartner van de gemeente zou maken die we niet willen zijn. Die fout hebben we eerder gemaakt toen we onder embargo met de gemeente over de plannen spraken. 

Kortom, we kunnen niet verder met de gemeente omdat een gesprek over herstel van vertrouwen onmogelijk is. En we kunnen niet de stem zijn van Beets, omdat er een gebrek aan vertrouwen is waar we overigens ook begrip voor hebben. De kans om als dorp inspraak te hebben in de plannen is het dorp immers ontnomen. Op de vraag die we onszelf stelden of we als raad toch nog een bijdrage konden leveren, is het antwoord: nee. De dorpsraad komt tot de conclusie dat aftreden de enige optie is en dat we daarmee nog het best het belang van het dorp dienen. 

De dorpsraad wil het dorp bedanken voor de manier waarop we de afgelopen periode met elkaar zijn omgegaan. Ondanks de kritiek hebben we goed het gesprek met elkaar kunnen voeren en konden we eerlijk zijn naar elkaar. Naast kritiek was er ook begrip voor de lastige positie waarin de dorpsraad zich bevond en waren er steunbetuigingen. We hebben een mooi dorp en niks is het waard om verdeeld te raken. Ondanks het handelen van de gemeente is dat ook niet gebeurd. 

Ondanks de bijzondere positie van een dorpsraad, kan een dorpsraad onder normale omstandigheden van meerwaarde zijn voor een gemeenschap als Beets. De dorpsraad roept inwoners van Beets op om zich aan te melden voor de continuïteitscommissie. Deze commissie krijgt als taak om een nieuwe raad te formeren en daarvoor ten minste vijf bestuursleden te vinden. Meld je aan door een mail te sturen naar info@dorpsraadbeets.nl. Wil je er eerst over spreken? Geef dit dan graag aan in de mail. 

In de krant

Vandaag verscheen in Dagblad Waterland een artikel naar aanleiding van de brief die de dorpsraad heeft geschreven aan de inwoners van Beets. Voorzitter Jan van Weerdenburg wordt daarover geïnterviewd door de krant.

Brief aan gemeente

Zoals aangekondigd heeft de dorpsraad een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam. Een afschrift van de brief is verzonden naar alle fracties van de politieke partijen en zal via de griffie worden verzonden naar de individuele raadsleden.

Lees hier de brief.

Vergadering 8 november

De openbare vergadering van 8 november stond volledig in het teken van het gesprek van de dag in ons dorp: de aankondiging van de gemeente Edam-Volendam om 12 wooneenheden te plaatsen op het evenemententerrein achter de kerk. Er was kritiek op de dorpsraad en de raad heeft zich deze kritiek ook aangetrokken. Bij aanvang van de vergadering las voorzitter Jan van Weerdenburg namens de dorpsraad een brief voor aan een volgestroomde vergaderzaal in de kerk. Het gesprek dat daarna volgde was niet gemakkelijk maar wel constructief. Ondanks de emoties en de verschillende meningen was men in staat om naar elkaar te luisteren en samen weer vooruit te kijken.

Na afloop van de vergadering hebben de dorpsraad en het actiecomité met elkaar besproken wat er nog te doen valt tot de bijeenkomst van 13 november, en onderling de taken verdeeld. Voor de dorpsraad betekent dit onder andere dat er door de dorpsraad een brief zal worden verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, waarin we ons ongenoegen uiten over de gang van zaken en waarin we aangeven dat het vertrouwen in de gemeente ernstig is beschadigd.

Beste inwoners van Beets,

De dorpsraad van Beets voelt zich door de gemeente Edam-Volendam in het hemd gezet. Het vertrouwen in de gemeente is beschadigd en erger, het handelen van de gemeente heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van het dorp in de dorpsraad is beschadigd. Ook de dorpsraad zelf voelt zich verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Achteraf gezien hadden we het verzoek om een embargo op de voorgenomen plannen voor vluchtelingenopvang, niet moeten accepteren. De dorpsraad heeft bij de gemeente benadrukt dat de inwoners van Beets betrokken moeten worden bij de besluitvorming. We hadden niet kunnen vermoeden dat de gemeente zonder dit te doen en besluit zou nemen. De dorpsraad is daarover uiteraard zeer ontstemd. 

De naam dorpsraad is misschien verwarrend, omdat deze doet denken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een controlerende taak en kan stemmen over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Leden van de gemeenteraad zijn gekozen door de inwoners van de gemeente en hebben daarmee een mandaat gekregen.
De dorpsraad heeft dat mandaat niet. Ze heeft een signalerende rol en kan thema’s die belangrijk zijn voor het dorp op de agenda zetten bij de gemeente. Van de gemeente mag je verwachten dat ze op de hoogte is van het ontbreken van dit mandaat. De raadpleging van de dorpsraad over de opvang van vluchtelingen in Beets had niet mogen gebeuren. De dorpsraad had ook niet op dit verzoek in moeten gaan. De vraag van de dorpsraad aan de gemeente om de inwoners van Beets te raadplegen is niet voldoende geweest. De gemeente heeft immers verzuimd om dit te doen. De dorpsraad vindt van zichzelf dat zij naïef is geweest in het vertrouwen naar de gemeente. Aan de andere kant heeft de dorpsraad belang gehecht aan een goede relatie, omdat die de basis vormt voor samenwerking.

Na het contact beloofde de gemeente er snel op terug te komen. Deze belofte werd niet nagekomen. De dorpsraad heeft de gemeente daarop gewezen, met als gevolg een nieuwe toezegging om er op korte termijn op terug te komen. Ook als Beets was afgevallen als mogelijk locatie wilden we dat weten. Wederom werd de belofte niet nagekomen. Zonder dat de dorpsraad werd geïnformeerd, ontvingen de inwoners van Beets een brief van de gemeente met de mededeling dat het evenemententerrein in Beets is uitgekozen als locatie voor 12 wooneenheden voor vluchtelingen uit Oekraïne.  

Hoe is het mogelijk dat daar een besluit over is genomen zonder de gemeenschap daarbij te betrekken? Wat valt er maandag 13 november nog te bespreken als het besluit al is genomen? De gemeente Edam-Volendam toont door het uitsluiten van de inwoners bij de besluitvorming, een diepe minachting voor de eigen burgers. 

Hoe nu verder? We kunnen niet verder met de gemeente zonder dat er vertrouwen is. En we kunnen ook geen dorpsraad zijn voor Beets als het vertrouwen van de inwoners ontbreekt. We zullen er met elkaar het gesprek over moeten voeren, te beginnen met iedereen die vanavond aanwezig is.

De dorpsraad van Beets